Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 1.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Mu Tâm Huyết - Lâu Dài - Ổn Định
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Season 1.0 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Mu Tâm Huyết - Lâu Dài - Ổn Định

Trang chủ: https://muhn.vn

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ GAION

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 02/01/2024 (14h) - Open Beta: 05/01/2024 (14h)