Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 61

  61. mu thiên mệnh - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - free 99%, không webshop, cầy là có

  mu thiên mệnh - free 99%, không webshop, cầy là có

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ dungeon vào 13h ngày 07/10/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 62

  62. Mu-kaimas S18 EPIC X - Season 16 Exp 100x - Drop 15% - Premium server files, custom bosses

  Mu-kaimas S18 EPIC X - Premium server files, custom bosses

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ X100 PREMIUM vào 23h ngày 20/10/2023

  Exp: 100x - Drop: 15%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack custom+Psdevs

 • 63

  63. MU GIẢI TRÍ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - GIẢI TRÍ

  MU GIẢI TRÍ - GIẢI TRÍ

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ GIẢI TRÍ vào 19h ngày 07/10/2023

  Exp: 2000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 64

  64. Mu Việt Nam SS2 - Season 6 Exp 1000x - Drop 40% - Có npc buff - train wcoin, drop 40%

  Mu Việt Nam SS2 - Có npc buff - train wcoin, drop 40%

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ Dragon vào 19h ngày 07/10/2023

  Exp: 1000x - Drop: 40%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 65

  65. MuOnline2003 - Season 2 Exp 1000x - Drop 5% - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  MuOnline2003 - Nguyên thủy chuẩn Webzen

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Vương Quyền vào 8h ngày 30/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 66

  66. Mus6 NonReset - Season 6 Exp 3x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mus6 NonReset - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ PHỤC MA vào 19h ngày 29/09/2023

  Exp: 3x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 67

  67. MUSS2.TOP - Season 2 Exp 250x - Drop 5% - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  MUSS2.TOP - CHUẨN FPT - CỔ XƯA -CÀY CUỐC

  Mu mới ra tháng 10 2023 - Mở máy chủ MÁY CHỦ HUYỀN THOẠI vào 14h ngày 01/10/2023

  Exp: 250x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 68

  68. Mu Giải Trí - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu Giải Trí - Miễn phí 99% Cày là có

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Cá Mập vào 20h ngày 22/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 69

  69. MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 3000x - Drop 30% - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  MU HÀ NỘI - ♥️ MuHaNoiSs6.Org ♥️ OPEN BETA 16.0

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 3000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: PRO

 • 70

  70. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 71

  71. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 30% - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - MU SEASON 2 KHÔNG MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 17/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset Web

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 72

  72. mu GATE - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train WC Free,Max iteam 380.

  mu GATE - Train WC Free,Max iteam 380.

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ lorencia vào 19h ngày 16/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: shark

 • 73

  73. MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 50% - Phiên bản đồ xanh season 2

  MU VIỆT NAM SEASON 2 - Phiên bản đồ xanh season 2

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ MU VIỆT NAM vào 9h ngày 10/09/2023

  Exp: 50x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 74

  74. Mugate.co SS6 NonRS - Season 6 Exp 1x - Drop 30% - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mugate.co SS6 NonRS - Phiên bản Season 6 Đồ Họa Đẹp - Lối

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ THẦN MA vào 19h ngày 15/09/2023

  Exp: 1x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: KillerCheatPro

 • 75

  75. MU HỒI ỨC SS6.3 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  MU HỒI ỨC SS6.3 - FREE 1000% K TOP NẠP- MỐC NẠP

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ HỒI ỨC vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: SHARK

 • 76

  76. MU HN - SS6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  MU HN - SS6 - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 10/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark ANTI 100%

 • 77

  77. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Event Liên Tục - Cày Là Có Tất Cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 78

  78. Mu-vnss6.co - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu-vnss6.co - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ Hoả Long vào 13h ngày 09/09/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Chống Hack Tối Đa

 • 79

  79. 🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  🔥⚔ MU PHỤC MA ⚔🔥 - Game dễ chơi - Cày là có tất cả

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Ma ⚜️ vào 13h ngày 03/09/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 80

  80. Mu Hồi Ức - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn phí 99%

  Mu Hồi Ức - Miễn phí 99%

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Kỷ Niewmj vào 13h ngày 01/09/2023

  Exp: 500x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Vgurad

 • 81

  81. Mu Nam Hải - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Free 99% - Siêu Boss Liên Tục

  Mu Nam Hải - Free 99% - Siêu Boss Liên Tục

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ Nam Hải vào 14h ngày 02/09/2023

  Exp: 9999x - Drop: 90%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: FantaxyXI

 • 82

  82. MU Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  MU Hà Nội Xưa - Cày Cuốc, Không Danh Hiệu, Max Wing

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 19h ngày 29/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 83

  83. MU Việt Nam - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  MU Việt Nam - Không Custom , Không Hàm Hiệu

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy Chủ HOÀNG LONG vào 12h ngày 28/08/2023

  Exp: 200x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Antihack pro

 • 84

  84. MU MOON - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - ♥️ MuMoon.Org ♥️ OPEN BETA 01.09 -

  MU MOON - ♥️ MuMoon.Org ♥️ OPEN BETA 01.09 -

  Mu mới ra tháng 09 2023 - Mở máy chủ DUNGEON vào 19h ngày 01/09/2023

  Exp: 1000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: G

 • 85

  85. 🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Season 6 Exp 999x - Drop 50% - Đông Người Chơi - Event Liên Tục

  🔥 Mu Đế Vương 🔥 - Đông Người Chơi - Event Liên Tục

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ ⚜️ Thần Thoại ⚜️ vào 13h ngày 26/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 86

  86. MU Thiên Vũ - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Không kích nạp, không tuồn đồ...

  MU Thiên Vũ - Không kích nạp, không tuồn đồ...

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Thiên Vũ vào 8h ngày 30/08/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 87

  87. Mu Hoàng Quyền SS2 - Season 2 Exp 999x - Drop 30% - Cày là có, PK cực cháy

  Mu Hoàng Quyền SS2 - Cày là có, PK cực cháy

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Chiến Vương vào 17h ngày 27/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShield

 • 88

  88. MU Hoài Niệm - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  MU Hoài Niệm - MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ đồ vi

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ MU Hoài Niệm Tặng Hết Toàn Bộ vào 14h ngày 21/08/2023

  Exp: 9999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 89

  89. Mu Away Plus - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu AwayPlus Dân Cày Đày Dân Nạp

  Mu Away Plus - Mu AwayPlus Dân Cày Đày Dân Nạp

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Away Plus vào 13h ngày 20/08/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: MUGUAD

 • 90

  90. MU BA MIỀN - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  MU BA MIỀN - VỚI TIÊU CHÍ CẦY LÀ CÓ TẤT CẢ

  Mu mới ra tháng 08 2023 - Mở máy chủ Ba Miền vào 20h ngày 19/08/2023

  Exp: 999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: PHOENIX CHEAT

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger