Mu Mới ra, Mu Bạch Kim  - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Cày Cuốc - Đồ rơi đầy map
Mu Mới ra, Mu Bạch Kim  - Season 6 Exp 1000x - Drop 100% - Cày Cuốc - Đồ rơi đầy map

Trang chủ: https://mubachkim.biz/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083515872649&locale=vi_VN

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Bạch Kim New

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 100%

Alpha Test: 23/04/2024 (18h) - Open Beta: 25/04/2024 (18h)