Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op
Mu Mới ra, Mu Sài Gòn - Season 2 Exp 80x - Drop 5% - Auto Reset Ingame Cộng Hưởng 2 Op

Trang chủ: http://musaigons2.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/AdminSeason2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 80x, Drop 5%

Alpha Test: 27/06/2022 (13h) - Open Beta: 29/06/2022 (13h)