Mu Mới ra, Mu Thiên Sứ - Season 2 Exp 1000x - Drop 30% - NPC BUFF, Treo OFF train FREE

Trang chủ: http://thiensuss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61558688097123

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Sứ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 25/04/2024 (19h) - Open Beta: 27/04/2024 (19h)