Điều khoản sử dụng trang web Mumoira.tv


Chào mừng bạn đến với Mumoira.tv. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, mà cùng với Chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối mối quan hệ giữa bạn và Mumoira.tv (“Mumoira”), nhà cung cấp trang web, trong việc bạn sử dụng trang web. Các cách dùng từ “Nhà cung cấp” hoặc “Chúng tôi” chỉ đến website Mumoira.tv. Cách dùng từ “Bạn” chỉ đến người sử dụng hoặc người xem website.

Việc sử dụng Trang web tuân theo các điều khoản sử dụng sau đây:

 1. Nội dung của các trang trên Trang web và thông tin có sẵn trên Trang web chỉ dành cho thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 2. Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên Trang web của Nhà cung cấp hoàn toàn do bạn chịu trách nhiệm, mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua Trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
 3. Ngoài ra, bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản được tìm thấy trong Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được truy cập bằng cách sau đây chính sách bảo mật.
 4. Các nhãn hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (Nhãn hiệu Marks) được hiển thị trên Trang web là tài sản của Nhà cung cấp hoặc các bên khác. Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn sử dụng làm thẻ meta trên các trang hoặc Trang web khác trên World Wide Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà cung cấp hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó. Tất cả thông tin và nội dung trên Trang web được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn bị cấm sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web cho mục đích thương mại hoặc công cộng. Việc sử dụng trái phép Trang web của Nhà cung cấp có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là một tội hình sự.
 5. Trang web này có thể cung cấp các liên kết đến các Trang web khác bằng cách cho phép bạn rời khỏi Trang web này để truy cập tài liệu của bên thứ ba hoặc bằng cách đưa tài liệu của bên thứ ba vào Trang web này thông qua các siêu liên kết và công nghệ đóng khung của Nghịch đảo. Nhà cung cấp không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên Trang web được liên kết. Việc Nhà cung cấp đã cung cấp một liên kết đến Trang web không phải là sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ hoặc liên kết đối với Trang web đó, chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp của Trang web đó. Có những rủi ro cố hữu khi dựa vào, sử dụng hoặc truy xuất bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên internet và Nhà cung cấp khuyên bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro này trước khi dựa vào, sử dụng hoặc truy xuất bất kỳ thông tin nào như vậy trên Trang web được liên kết.
 6. Trừ khi có quy định khác, tất cả nội dung, sản phẩm và dịch vụ trên Trang web hoặc được lấy từ một Trang web mà Trang web được liên kết (một trang web được liên kết với nhau) được cung cấp cho bạn AS AS IS mà không được bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào hoặc ngụ ý bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, bảo mật hoặc chính xác.
 7. Nhà cung cấp không xác nhận và không chịu trách nhiệm về (a) tính chính xác hoặc độ tin cậy của ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố được đưa ra thông qua Trang web bởi bất kỳ bên nào ngoài Nhà cung cấp, (b) bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên Trang web được liên kết hoặc (c) các khả năng hoặc độ tin cậy của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ một Trang web được liên kết. Khác với yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự phụ thuộc của bạn vào thông tin có được thông qua Trang web hoặc Trang web được liên kết hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web được liên kết . Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung nào khác có sẵn thông qua Trang web hoặc có được từ Trang web được liên kết. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên của các chuyên gia, khi thích hợp, liên quan đến việc đánh giá bất kỳ ý kiến cụ thể, lời khuyên, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác.
 8. Thông tin, phần mềm, sản phẩm và mô tả của các dịch vụ được công bố trên Trang web hoặc Trang web được liên kết có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy và Nhà cung cấp đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm đối với các lỗi không chính xác hoặc lỗi đó. Nhà cung cấp không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng nội dung trên Trang web đã hoàn tất hoặc cập nhật. Nhà cung cấp không có nghĩa vụ phải cập nhật nội dung trên Trang web. Nhà cung cấp có thể thay đổi nội dung trên Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Nhà cung cấp có thể cải thiện hoặc thay đổi Trang web bất cứ lúc nào.
 9. Bạn đồng ý rằng Nhà cung cấp, các chi nhánh của nó và bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào của họ sẽ không chịu trách nhiệm, cho dù trong hợp đồng, tra tấn, trách nhiệm nghiêm ngặt hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, do hậu quả hoặc gián tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, chi phí mua dịch vụ thay thế hoặc mất cơ hội) phát sinh từ hoặc liên quan đến sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc Trang web được liên kết hoặc với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc Trang web được xếp hàng , ngay cả khi Nhà cung cấp được biết về khả năng thiệt hại đó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc truyền bất kỳ vi-rút nào có thể lây nhiễm cho thiết bị của bạn, lỗi thiết bị cơ khí hoặc điện tử, đường dây điện thoại hoặc kết nối (ví dụ: bạn không thể truy cập nhà cung cấp dịch vụ internet của mình), trái phép truy cập, trộm cắp, lỗi vận hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào. Nhà cung cấp không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Trang web.
 10. Nhà cung cấp có thể ký hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân khác để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn đồng ý rằng Nhà cung cấp không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc sự không tương tác nào của bất kỳ nhà thầu nào được Nhà cung cấp sử dụng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn.
 11. Đó là nghĩa vụ độc quyền của bạn để duy trì và kiểm soát mật khẩu vào tài khoản của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Nhà cung cấp về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật đã nêu ở trên hoặc do bất kỳ ai mà bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
 12. Nhà cung cấp có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không có lý do hoặc thông báo, điều này có thể dẫn đến việc bị tịch thu và phá hủy tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Tất cả các điều khoản của Điều khoản sử dụng cơ bản mà bản chất của chúng nên tồn tại khi chấm dứt sẽ tồn tại chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm.
 13. Các Điều khoản sử dụng cơ bản này và các tài liệu được tham chiếu khác là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Nhà cung cấp đối với Trang web và thay thế tất cả các đề xuất và liên lạc trước đó hoặc đương thời (cho dù bằng miệng, bằng văn bản hoặc điện tử) giữa bạn và Nhà cung cấp đối với Trang web và chi phối mối quan hệ trong tương lai liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Bạn có thể chọn ký kết hợp đồng hoặc đề xuất sản xuất hàng hóa với Nhà cung cấp do việc bạn sử dụng Trang web này và, nếu vậy, các điều khoản của hợp đồng hoặc đề xuất đó, trong phạm vi chúng khác với các Điều khoản cơ bản này Sử dụng, sẽ được kiểm soát. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng cơ bản được phát hiện là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc bị loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Điều khoản sử dụng cơ bản sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực thi hành. Việc một trong hai bên không thực hiện bất kỳ quyền nào được quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây.
 14. Không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo luật pháp, về vốn chủ sở hữu hoặc theo các Điều khoản này, chúng tôi có thể chấm dứt giấy phép của bạn để sử dụng các Dịch vụ này, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm quyền sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào của bạn, mà không cung cấp bất kỳ khoản hoàn trả hoặc hủy bỏ nào nghĩa vụ của bạn là thanh toán trả góp khi áp dụng, nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của chúng tôi, rằng bạn đã vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ tuyên bố thô lỗ, quấy rối hoặc gây thiệt hại nào khác được thực hiện trên bất kỳ trang web nào của Nhà cung cấp dịch vụ hướng đến bất kỳ khách hàng nào khác của Nhà cung cấp.
 15. Tổng trách nhiệm pháp lý của Nhà cung cấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của Nhà cung cấp, từ tất cả các lý thuyết về trách nhiệm pháp lý và mọi nguyên nhân hành động, trong mọi trường hợp không vượt quá tổng số phí mà Nhà cung cấp nhận được từ bạn trong 6 tháng trước yêu cầu.
 16. Bạn phải bồi thường và giữ Nhà cung cấp vô hại đối với mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của Nhà cung cấp.
 17. Nhà cung cấp có thể chỉ định thỏa thuận này mà không có sự đồng ý của bạn toàn bộ hoặc một phần theo quyết định riêng của mình.
 18. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.
Logo mu mới ra | mumoira.tv
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger