Mu Mới ra, MU HỒI ỨC - Season 6 Exp 3000x - Drop 80% - ĐỒ GIÁ TRỊ CÀY CUỐC LÀ CÓ

Trang chủ: http://mu-hoiuc.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu.hoi.uc79/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HỒI ỨC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 3000x, Drop 80%

Alpha Test: 10/01/2024 (13h) - Open Beta: 13/01/2024 (19h)