Mu Mới ra, muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Muvnnn huyền thoại trở lại
Mu Mới ra, muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Muvnnn huyền thoại trở lại

Trang chủ: http://id.muvnnn.com/noria/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1092822071680813/?paipv=0&eav=AfYrtk6V522unqwlxzDr_NhFGsik7nQytBtIQA

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Gaion

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 18/11/2023 (13h) - Open Beta: 25/11/2023 (13h)